#PR-59


SIDE ONE

1)  KRTH/ Los Angeles

2)  WJMK/Chicago

3)  KXKL/Denver

4)  WKQX/Chicago

5)  KGB/San Diego  

6)  Z100/ New York   

7)  Z100/ New York   

8)  KROQ/ Los Angeles

9)  KIIS/ Los Angeles

10) KSFM/Sacramento 

11) KBMB/Sacramento

12) KFMD/Denver    

13) KFMD/Denver   

14) WKKT/Charlotte

15) KNCI/Sacramento

16) WBEB/Philadelphia

17) KROQ/ Los Angeles

18) KCBS/ Los Angeles

19) KZLA/ Los Angeles

20) KBIG/ Los Angeles

21) KIIS/ Los Angeles

22) KHHT/ Los Angeles

23) KKBT/ Los Angeles

24) KPWR/ Los Angeles  

25) KPWR/ Los Angeles  

26) WMGC/Detroit     

27) WJLB/Detroit   

28) WDVD/Detroit

29) WCSX/Detroit   

30) CIMX/Detroit  

31) WPLJ/ New York  

32) KSSK/Honolulu 

33) KYLD/San Francisco

34) KYLD/San Francisco

35) KMEL/San Francisco

36) KALC/Denver

SIDE TWO

37) KALC/Denver

38) KYLD/San Francisco

39) KHTS/San Diego

40) Z90/San Diego  

41) KUSS/San Diego  

42) KOSI/Denver    

43) KOSI/Denver    

44) KALC/Denver      

45) WXKS/Boston   

46) WQSX/Boston 

47) WODS/Boston 

48) WIHT/Washington

49) KHTS/San Diego  

50) KIIS/ Los Angeles

51) WRQX/Washington 

52) KYSR/ Los Angeles

53) KITS/San Francisco

54) KITS/San Francisco

55) KQQL/Minneapolis

56) WAXQ/ New York

57) WIOQ/Philadelphia

58) WLDW/Philadelphia

59) KPWR/ Los Angeles

60) WPRO-FM/Providence

61) WKDF/Nashville

62) WSM/Nashville  

63) WRQX/Washington  

64) WASH/Washington

65) WBMX/Boston

66) WIOQ/Philadelphia

67) WIOQ/Philadelphia

68) WUSL/Philadelphia

69) WUSL/Philadelphia

70) WOGL/Philadelphia

71) WSNI/Philadelphia