Promo Vault #PR-67

SIDE ONE

1) Z100/New York

2) WKTU/New York

3) WNEW-FM/New York

4) WRKS/New York

5) WWPR/New York

6) WPLJ/New York

7) WPLJ/New York

8) WCBS-FM/New York

9) KDWB/Minneapolis

10) KDWB/Minneapolis

11) KTTB/Minneapolis

12) KTCZ/Minneapolis

13) WPGC/Washington

14) WPGC/Washington

15) WASH/Washington

16) WMZQ/Washington

17) WMZQ/Washington

18) WBIG/Washington

19) WBIG/Washington

20) WWDC/Washington

21) WKYS/Washington

22) WMMJ/Washington

23) WARW/Washington

24) WMMJ/Washington

25) WKZL/Greensboro

26) WMAG/Greensboro

27) WFMX/Greensboro

28) WTQR/Greensboro

29) WVBZ/Greensboro

30) WVBZ/Greensboro

31) WSMW/Greensboro

32) WTHZ/Greensboro

33) KMVN/Los Angeles

34) WBMX/Boston

35) WJMN/Boston

36) WJMN/Boston

36) WROR/Boston

37) KMVN/Los Angeles

38) KMVN/Los Angeles

39) KIIS/Los Angeles

40) KOOL-FM/Phoenix

41) KPWR/Los Angeles

42) WWWQ/Atlanta

43) WWWQ/Atlanta

44) WWWQ/Atlanta

45) WSB-FM/Atlanta

46) WMKK/Boston

47) WBCN/Boston

48) WBCN/Boston

49) WBOS/Boston

50) WQSR/Baltimore

51) WQSR/Baltimore

52) WCBS-FM/New York

53) KLLY/Bakersfield

54) WLTE/Minneapolis

55) WLTE/Minneapolis

56) WRQX/Washington

57) KBIG/Los Angeles

58) KNIX/Phoenix

59) KMLE/Phoenix

60) KMLE/Phoenix

61) KMLE/Phoenix

62) WSM-AM/Nashville

63) WRVW/Nashville

64) WSTR/Atlanta

65) WNKS/Charlotte

66) WKZL/Greensboro

67) WPGC/Washington

68) WMZQ/Washington

69) WUSN/Chicago

70) WUSN/Chicago

71) WOGL/Philadelphia

72) WOGL/Philadelphia

73) WOGL/Philadelphia

74) KYXY/San Diego

75) WIHT/Washington

76) KIIS/Los Angeles